Presentació / Presentación / Introduction

Presentació

Els documentals són un mitjà idoni per crear la comunitat de comunicació i la consciència ètica global que tant necessiten el planeta i l’espècie humana. En aquest blog parlem dels documentals més significatius que ens han obert els ulls al segle XX i al XXI.

Els responsables d’aquest blog hem arribat al documental no a través de la formació tècnica, sinó de l’interès humà. Ens interessen els films sobre la realitat, les finestres que obren a persones, problemes i situacions. Després d’anys de mirar documentals, hem decidit compartir els nostres coneixements i experiències en aquest àmbit. Parlar dels films en si, de la seva qualitat (que sabem apreciar i exigim), però també dels seus referents: d’allò real que mostren. Per això el blog es diu “Docs & the World”.

El gran teòric del cinema André Bazin distingia entre els directors que creuen en la realitat i els que creuen en la imatge. En aquest blog creiem en la realitat, en l’existència d’un món en el qual cal prendre consciència i actuar. Al cap i a la fi, allò que caracteritza més els documentals (per sota de la seva enorme diversitat) és la voluntat de mostrar el món, una part del món. La combinació de tots els bons documentals configura un mosaic de l’estat del planeta en els darrers cent anys. És d’aquest mosaic, que a poc a poc, post a post, parlem aquí.

Presentación

Los documentales son un medio idóneo para crear la comunidad de comunicación y la conciencia ética global que tanto necesitan el planeta y la especie humana. En este blog hablamos de los documentales más significativos que nos han abierto los ojos al siglo XX y al XXI.

Los responsables de este blog hemos llegado al documental no a través de la formación técnica, sino del interés humano. Nos interesan las películas sobre la realidad, las ventanas hacia el mundo y sus problemas y las personas que lo habitan. Después de ver documentales durante años, hemos decidido compartir nuestros conocimientos y experiencias en este ámbito. Hablar de las películas en sí, de su calidad (que sabemos apreciar y que exigimos), pero también de sus referentes: de la realidad que muestran. Por eso el blog se llama «Docs & the World».

El gran teórico del cine André Bazin distinguía entre los directores que creen en la realidad y los que creen en la imagen. En este blog creemos en la realidad, en la existencia de un mundo en el que es necesario tomar conciencia y actuar. Al fin y al cabo, lo que caracteriza principalmente a los documentales, más allá de su gran diversidad, es la voluntad de mostrar el mundo, una parte del mundo. La combinación de todos los buenos documentales configura un mosaico del estado del planeta en los últimos cien años. Es de este mosaico del que, poco a poco, post a post, hablamos aquí.

Introduction

Documentaries are a fit medium to create the communication community and the global ethical consciousness so badly needed by the planet and mankind. In this blog we discuss the most relevant documentaries which have opened our eyes to the 20th and 21th centuries.

People in charge of this blog arrived to documentary not through technical training, but from human interest. We are interested in films on reality, in windows to the world and its problems and its inhabitants. After seeing and watching documentaries for years we decided to share our knowledge and experiences in this field. To talk about films themselves and their quality (which we value and demand), but also about their referents: the realities they show. That is why the blog is called «Docs & the World».

The great cinema theorist André Bazin distinguished film-makers who believe in reality from those who believe in image. In this blog we believe in reality, in the existence of a world where it is necessary to take conscience and act. After all, what defines  documentaries, under their huge diversity, is the will to show the world, a part of the world. All the combined good documentaries create a mosaic of the state of the planet throughout the last one hundred years. It is about this mosaic that little by little, post after post, we talk here.